Mediapolulta monilukutaitoa (MEMO) on täydennyskoulutushanke ala- ja yläkoulun opettajille. Hankkeen koulutuksissa tutustutaan mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin kädet savessa ja itse kokeilemalla. Syksy 2017: Helsinki, Tampere, Kuopio Tervetuloa mukaan!
Koulutuspäivien teemat rakentuvat monilukutaidon, medialukutaidon ja ilmiöoppimisen ympärille tarjoten käytännönläheisiä harjoituksia omaan opetukseen ja mediakasvatukseen sovellettavaksi. Valtakunnallisen täydennyskoulutushankkeen koulutukset jatkuvat eri puolilla Suomea vuoden 2017 saakka. Koulutusta tarjotaan siis valtakunnallisesti ja koulutus järjestetään kullakin alueella mahdollisuuksien mukaan kouluympäristössä.
 
Koulutuksessa mallinnetaan myös oppilaiden omien mediavälineiden käytön hyödyntämistä ja mahdollisia haasteita, joita omien välineiden käyttöön liittyy. Tällä tavoin havainnollistetaan myös arkista tieto- ja viestintätekniikan mediakasvatuskäyttöä kouluympäristössä. Samalla vahvistetaan myös opettajien valmiuksia hyödyntää olemassa olevia laitteita ja rohkeutta tarttuaniihin mediakasvattajana.
 
Koulutusosioiden kuvaukset:
 
Mediakasvatuksella monilukutaitoiseksi

Koulutuspäivässä perehdytään mediakasvatuksen elementteihin ja mediataitojen kehittämiseen monilukutaidon näkökulmasta.  Koulutuksessa tarkastellaan nykymediakulttuuria lasten ja nuorten näkökulmasta sekä käsitellään mediatekstien, kuvakerronnan, journalismin ja mainonnan teemoja ja mahdollisuuksia opetuksessa. Päivän aikana pohditaan ajankohtaisia mediailmiöitä sekä mediatuotosten yksityisyyden ja julkisuuden ulottuvuuksia, joiden tuntemus tukee ilmiöoppimista, monilukutaidon opetusta ja oppilaiden aktiivisia ja kriittisiä taitoja suhteessa mediakulttuuriin.

Päivän aikana tutustutaan ajankohtaisiin mediakasvatusmateriaaleihin ja kokeillaan monilukutaidon teemoilla konkreettisia käytännön medialukutaitoharjoituksia, joita soveltaa osaksi opetusta. Opettajan oman mediasuhteen ja mediakasvattajuuden tunnistamisen lisäksi löydetään mahdollisuuksia koulun mediakasvatuskulttuurin edistämiseen moniammatillisessa yhteistyössä.

Asiasanat: medialukutaito; monilukutaito; mediakasvatus;  opettajan mediasuhde; mediakulttuurin uudet ilmiöt; analyysin taidot; yksityisyys ja julkisuus; lähdekritiikki; mainonta; kuvallinen ilmaisu; ilmiöoppiminen; moniammatillinen yhteistyö

Elokuva oppimisen ja ilmaisun välineenä

Valveen elokuvakoulun vetämässä koulutuspäivässä korostuu kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely. Tavoitteena on esitellä elokuvakasvatuksen työskentelytapoja, jotka hyödyntävät ja edistävät kouluopetuksessa oppilaiden uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta. Tällaisia ovat Valveen elokuvakoulussa kehitetyt elokuvakasvatuksen menetelmät, joissa liikkuvaa kuvaa integroidaan eri oppiaineiden opetukseen, ja joiden avulla opitaan elokuvakerronnan perusasioita.

Johdanto-osuudessa esitellään peruskouluihin hyvin soveltuvia menetelmiä, kuten Aikamatka elokuvaan ja Videopensseli. Työpajaosuudessa menetelmiä ja eri oppiaineisiin valmistettuja tehtäviä kokeillaan käytäntöön tekemällä harjoituksia, jotka kehittävät elokuvallista ajattelua sekä ilmaisu- ja tulkintataitoja.

Elokuvakoulun toimintaan ja oppimateriaaleihin, kuten menetelmäoppaisiin, voi halutessaan tutustua etukäteen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu

Asiasanat: kamerakynän pedagogiikka; elokuvakasvatus; monilukutaito; tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen; ajattelu ja oppimaan oppiminen; kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Media koulussa

Koulutuspäivässä perehdytään toiminnallisiin ja ilmiöoppimiseen pohjaaviin työmenetelmiin, joilla mediakasvatus nivotaan osaksi koulun arkea. Esiteltävät ja kokeiltavat mallit pohjautuvat kunnalliseen toiminta-ajatukseen, jossa oppilaille tarjoaa yhtäläiset edellytykset mediakasvatukseen huolimatta koulujen erilaisista välineistä. Työskentelyn yhteydessä arvioidaan mallien toimivuutta ja sovellettavuutta koulutettavien omiin kuntiin.

Pajassa kokeillaan mobiilioppimista mediasalkkujen ja -korttien avulla. Lyhyet kokeilut tarjoavat ideoita mobiilivälineiden käyttöön koulun arjessa. Lisäksi päivä tarjoaa runsaan esimerkkimateriaalin, josta saa ideoita eri oppiaineita yhdistävien mediapajojen järjestämiseen. Työskentelyn lisäksi pajassa käsitellään opettajuuden haasteita monimediaisessa ympäristössä, mm. arviointia projektityöskentelyssä, yhteisopettajuutta, tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä ja julkisuutta mediassa

Sähköä ja mediaa kirjoihin ja kouluihin

Pajassa toteutetaan pienissä ryhmissä mediaprojekti, jonka tavoitteena on läpäisyperiaatteella tutustua multimodaalisen materiaalin tuottamiseen ja jakamiseen. Päivä aluksi tehdään animaatioita, videoita, ja muita sisältöjä, ja tuotetut materiaalit kootaan lopuksi sähköiseksi kirjaksi. Päivän aikana käsitellään myös toimintamalliin olennaisesti liittyviä kysymyksia, kuten tekijänoikeuksia ja mediatuosten jakamiseen sopivia pilvipalveluja.

Tuotettu projekti sidotaan kiinteästi osallistujien oman luokan tai oppiaineen arkityöskentelyyn. Keskeistä pajassa on prosessityöskentely mediavälinein. Mediaa hyödynnetään prosessin eri vaiheissa aina ideoinnista, tiedonhankinnasta tiedon julkaisuun saakka.

Päivän työvälineenä käytetään tablet-laitteita.

Asiasanat: sähköinen kirja, epub, monialaiset oppimiskokonaisuudet, oppimisprosessi, monilukutaito, pilvipalvelut, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen