Tampereen koulutuspäivät ovat 11. - 12.10. ja 30. - 31.10.2017. Koulutustila: Tampereen mediakoulu, Pyynikintie 2 (3. kerros), 33230 Tampere

Ohjelma:

11.10.2017 klo 9 - 15 Mediakasvatuksella monilukutaitoiseksi
Koulutuspäivässä perehdytään mediakasvatuksen elementteihin ja mediataitojen kehittämiseen monilukutaidon näkökulmasta.  Koulutuksessa tarkastellaan nykymediakulttuuria lasten ja nuorten näkökulmasta sekä käsitellään mediatekstien, kuvakerronnan, journalismin ja mainonnan teemoja ja mahdollisuuksia opetuksessa. Päivän aikana pohditaan ajankohtaisia mediailmiöitä sekä mediatuotosten yksityisyyden ja julkisuuden ulottuvuuksia, joiden tuntemus tukee ilmiöoppimista, monilukutaidon opetusta ja oppilaiden aktiivisia ja kriittisiä taitoja suhteessa mediakulttuuriin.

Päivän aikana tutustutaan ajankohtaisiin mediakasvatusmateriaaleihin ja kokeillaan monilukutaidon teemoilla konkreettisia käytännön medialukutaitoharjoituksia, joita soveltaa osaksi opetusta. Opettajan oman mediasuhteen ja mediakasvattajuuden tunnistamisen lisäksi löydetään mahdollisuuksia koulun mediakasvatuskulttuurin edistämiseen moniammatillisessa yhteistyössä.

Asiasanat: medialukutaito; monilukutaito; mediakasvatus;  opettajan mediasuhde; mediakulttuurin uudet ilmiöt; analyysin taidot; yksityisyys ja julkisuus; lähdekritiikki; mainonta; kuvallinen ilmaisu; ilmiöoppiminen; moniammatillinen yhteistyö

Kouluttajat: Emmi Huhtanen, Mediakasvatusseura ja Maija Puska, Aikakausmedia

12.10.2017 klo 9 - 15 Media koulussa 
Koulutuspäivässä perehdytään toiminnallisiin ja ilmiöoppimiseen pohjaaviin työmenetelmiin, joilla mediakasvatus nivotaan osaksi koulun arkea. Esiteltävät ja kokeiltavat mallit pohjautuvat kunnalliseen toiminta-ajatukseen, jossa oppilaille tarjoaa yhtäläiset edellytykset mediakasvatukseen huolimatta koulujen erilaisista välineistä. Työskentelyn yhteydessä arvioidaan mallien toimivuutta ja sovellettavuutta koulutettavien omiin kuntiin.

Pajassa kokeillaan mobiilioppimista mediasalkkujen ja -korttien avulla. Lyhyet kokeilut tarjoavat ideoita mobiilivälineiden käyttöön koulun arjessa. Lisäksi päivä tarjoaa runsaan esimerkkimateriaalin, josta saa ideoita eri oppiaineita yhdistävien mediapajojen järjestämiseen. Työskentelyn lisäksi pajassa käsitellään opettajuuden haasteita monimediaisessa ympäristössä, mm. arviointia projektityöskentelyssä, yhteisopettajuutta, tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä ja julkisuutta mediassa.

Kouluttaja: Jukka Haveri, Mediakoulu

 

30.10.2017 klo 9 - 15 Elokuva ilmaisun ja oppimisen välineenä
Valveen elokuvakoulun vetämässä koulutuspäivässä korostuu kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely. Tavoitteena on esitellä elokuvakasvatuksen työskentelytapoja, jotka hyödyntävät ja edistävät kouluopetuksessa oppilaiden uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta. Tällaisia ovat Valveen elokuvakoulussa kehitetyt elokuvakasvatuksen menetelmät, joissa liikkuvaa kuvaa integroidaan eri oppiaineiden opetukseen, ja joiden avulla opitaan elokuvakerronnan perusasioita.

Johdanto-osuudessa esitellään peruskouluihin hyvin soveltuvia menetelmiä, kuten Aikamatka elokuvaan ja Videopensseli. Työpajaosuudessa menetelmiä ja eri oppiaineisiin valmistettuja tehtäviä kokeillaan käytäntöön tekemällä harjoituksia, jotka kehittävät elokuvallista ajattelua sekä ilmaisu- ja tulkintataitoja.

Elokuvakoulun toimintaan ja oppimateriaaleihin, kuten menetelmäoppaisiin, voi halutessaan tutustua etukäteen osoitteessa www.kulttuurivalve.fi/elokuvakoulu

Asiasanat: kamerakynän pedagogiikka; elokuvakasvatus; monilukutaito; tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen; ajattelu ja oppimaan oppiminen; kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Kouluttaja: Tommi Nevala, Valveen elokuvakoulu

 

31.10.2017 klo 9 - 15 Sähköä ja mediaa kirjoihin ja kouluihin
Pajassa toteutetaan pienissä ryhmissä mediaprojekti, jonka tavoitteena on läpäisyperiaatteella tutustua multimodaalisen materiaalin tuottamiseen ja jakamiseen. Päivä aluksi tehdään animaatioita, videoita, ja muita sisältöjä, ja tuotetut materiaalit kootaan lopuksi sähköiseksi kirjaksi. Päivän aikana käsitellään myös toimintamalliin olennaisesti liittyviä kysymyksia, kuten tekijänoikeuksia ja mediatuosten jakamiseen sopivia pilvipalveluja.

Tuotettu projekti sidotaan kiinteästi osallistujien oman luokan tai oppiaineen arkityöskentelyyn. Keskeistä pajassa on prosessityöskentely mediavälinein. Mediaa hyödynnetään prosessin eri vaiheissa aina ideoinnista, tiedonhankinnasta tiedon julkaisuun saakka.

Päivän työvälineenä käytetään tablet-laitteita.

Asiasanat: sähköinen kirja, epub, monialaiset oppimiskokonaisuudet, oppimisprosessi, monilukutaito, pilvipalvelut, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Kouluttaja: Timo Kainulainen, Saimaan mediakeskus